میخ پرچ
میخ پرچ پرچ چکشی پروفیل آلومینیومی English Site
 
 
 

اندازه ها به میلیمتر میباشد

D A H R
2.9 5.1 2.2 2.6
3.2 5.6 2.4 2.8
3.9 6.8 2.9 3.5
4.9 8.6 3.7 4.3
5.4 10.5 4.5 5.3
پرچ توپر سرگرد
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H
2.9 5.8 1
3.2 6.4 1.1
3.9 7.8 1.3
4.9 9.8 1.7
5.4 12 2
پرچ توپر سرتخت
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H R
2.9 5.8 1.3 2.5
3.2 6.4 1.5 2.8
3.9 7.8 1.8 3.4
4.9 9.8 2.3 4.3
5.4 12 2.8 5.2
پرچ توپر سرعدسی تخت
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H R1 R2
2.9 5.1 1.7 0.9 2.5
3.2 5.6 1.8 1 2.7
3.9 6.8 2.2 1.2 3.3
4.9 8.6 2.8 1.5 4.2
5.4 10.5 3.4 1.9 5.1
پرچ توپر سر عدسی
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R1
شعاع سر پرچ: R2
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H R
2.9 6.7 1 7.3
3.2 7.4 1.1 8
3.9 9 1.3 9.8
4.9 11.3 1.6 12.3
5.4 13.8 2 15.1
پرچ توپر سر قارچی
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H B C
2.9 4.8 1 2.1 2.3
3.2 5.3 1.1 2.3 2.6
3.9 6.4 1.3 2.8 3.1
4.9 8.1 1.6 3.5 3.9
5.4 9.9 2 4.3 4.8
پرچ نیمه پر سر قارچی
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
قطر سوراخ: B
عمق سوراخ: C
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H B C R
3 5.5 0.8 1.7 4 0.2
4 7.5 1 2.7 5 0.2
5 9.5 1 3.5 6 0.3
5.4 11.5 1.2 4.2 8 0.4
پرچ لنت ترمز و کلاچ
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R
قطر سوراخ: B
عمق سوراخ: C
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H R1 R2 B C
2.5 5 1.1 2.2 0.2 1.7 2.5
3 6 1.3 2.6 0.2 1.7 3
4 8 1.8 3.5 0.3 2.7 4
5 10 2.2 4.4 0.3 3.5 5
5.4 12 2.6 5.2 0.4 4.2 6.5
پرچ نیمه پر سر عدسی تخت
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R1
شعاع سر پرچ: R2
قطر سوراخ: B
عمق سوراخ: C
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر
D A H B C R
4 7.5 0.5 3 4 0.5
5 9.5 0.5 3.5 5 0.8
6 11.5 0.7 4.2 6 0.8
پرچ لنت ترمز سر خزینه تخت
قطر پرچ: D
قطر سر پرچ: A
ضخامت سرپرچ: H
شعاع انحنا: R
قطر سوراخ: B
عمق سوراخ: C
طول پرچ: L حداکثر 40 میلیمتر

 
Home
About
میخ پرچ  
مشخصات فنی  
مکانیزم پرچ کاری  
 
پرچ چکشی  
مشخصات فنی  
 
لوله، پروفیل و مقاطع آلومینیوم  
   
Contact
   
 
 
تمامی حقوق محفوظ برای میخ پرچ ایران تماس با ما قوانین و مقررات
 
 
Aluminium Profiles Semi Tabular Rivets Blind Rivets English Site